Regulamin sklepu

 1. Informacje o firmie.

  1. Właścicielem sklepu internetowego STIG.PL zwanym dalej Sprzedawcą jest firma: PHU Intermedia z siedzibą w: ul. Częstochowska 66, 42-140 Panki, identyfikująca się nr NIP: 6381142288 oraz REGON: 150353334, wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Panki pod nr 498. Dane kontaktowe: tel.: +48 327500248, e-mail: stig@stig.pl. Adres do reklamacji: Serwis STIG.PL, ul. Częstochowska 66, 42-140 Panki.
 2. Ochrona danych osobowych.

  1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu STIG.PL są przetwarzane przez PHU Intermedia z siedzibą w Pankach przy ul. Częstochowskiej 66. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
   • realizacji umowy,
   • w przypadku założenia konta, w celu realizacji usług drogą elektroniczną,
   • jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych
  2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić firmie PHU Intermedia realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
  3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  4. Klient ma prawo do do żądania uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymywania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo też są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Dostęp do danych osobowych Klient uzyskuje na stronie internetowej STIG.PL w zakładce "Twoje konto". Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Ceny.

  1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie STIG.PL wyrażane są w złotych polskich (PLN).
  2. W sklepie internetowym STIG.PL stosowane są następujące kategorie cenowe:
   • cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług,
   • cena promocyjna - obniżona cena sprzedaży obowiązująca na wybrane towary i usługi,
   • cena z rabatem - obniżona cena sprzedaży kalkulowana indywidualnie dla Klienta w przypadku dokonywania przez niego regularnych zakupów.
 4. Zamówienia.

  1. Sklep internetowy STIG.PL umożliwia Klientom:
   • składanie zamówień towarów dostępnych w sklepie internetowym STIG.PL i zawieranie umów sprzedaży na odległość,
   • uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie STIG.PL.
  2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie STIG.PL kierowane przez PHU Intermedia do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniami do rozpoczęcia negocjacji.
  3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę STIG.PL. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.
  4. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem.
  5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu "wysłane", a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew (przedpłata) lub płatność elektroniczna za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez Sprzedawcę konto.
  6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 6500 zł. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
  7. Klientem sklepu internetowego STIG.PL może być tylko osoba pełnoletnia tj. osoba, która ukończyła 18 lat.
  8. Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia może uniemożliwić zrealizowanie wysyłki. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do złożonego na stronie internetowej sklepu STIG.PL zamówienia, podejmowana jest próba jego potwierdzenia drogą elektroniczną lub telefonicznie. Zamówienia, których z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy nie udaje się potwierdzić w ciągu 5 dni roboczych są automatycznie anulowane.
  9. Firma PHU Intermedia zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 5. Dostawa.

  1. Towar zamówiony w sklepie internetowym STIG.PL dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania zamówienia.
  2. Na czas dostarczenia przesyłki do klienta składają się:
   • czas realizacji zamówienia, czyli kompletowania towaru, obsługa wybranej formy płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży i spakowanie paczki,
   • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia i przewoźnika
  3. Przy każdym produkcie (karta produktu) dostępnym w sklepie internetowym w miejscu oznaczonym etykietą "Wysyłka" pojawia się informacja o dostępności towaru i przewidywanym czasie przygotowania towaru do wysyłki (przyjęcia zamówienia).
  4. Jeżeli nie ustalono inaczej zamówienia przyjęte w dni robocze do godz. 14:00 wysyłane są tego samego dnia.
  5. Wraz z towarem wysyłane są faktura VAT lub paragon fiskalny na zakupione towary, pisemna gwarancja oraz instrukcje obsługi i montażu.
  6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewożnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia PHU Intermedia zaleca sporządzić protokół szkody.
  7. Dostawa realizowana jest na koszt Klienta. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy i formy płatności w formularzu zamówienia sklepu internetowego. Koszt transportu wyliczany jest każdorazowo w zależności od wybranej opcji dostawy i formy płatności, a jego wysokość prezentowana jest na etapie akceptowania "Koszyka zamówień" w sklepie internetowym. Z opcjami i cennikiem dostaw zapoznać się można na stronie internetowej sklepu STIG.PL pod zakładką "Opcje i cennik dostaw".
 6. Sposoby płatności.

  1. Płatność za towar może zostać dokonana przez Klienta na kilka sposobów:
   • Przedpłata - płatność przed wydaniem towaru Klientowi:
    • przelewem na rachunek bankowy PHU Intermedia wskazany w korespondencji elektronicznej przekazanej Klientowi po zatwierdzeniu przez niego zamówienia
    • elektroniczną formą płatności na rachunek bankowy PHU Intermedia za pośrednictwem firmy Dotpay S.A.
   • Płatność w momencie odbioru towaru przez Klienta:
    • gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem z siedziby sklepu internetowego STIG.PL
    • gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towaru za pośrednictwem przewoźnika (dostawa za pobraniem)
  2. PHU Intermedia może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez sklep internetowy STIG.PL jako przyjęte do realizacji po spełnieniu wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (np. sprzedaż na raty, sprzedaż z odroczonym terminem płatności itp.).
  3. W przypadku zapłaty przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą kredytową , Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.
 7. Zwrot towaru przez konsumenta

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie woli na piśmie (formularzu), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy oraz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie woli Konsument winien przesłać na adres poczty elektronicznej stig@stig.pl lub pocztą do siedziby Sprzedawcy.
  2. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy przesłanie oświadczenia o zamiarze odstąpienia od umowy sprzedaży przed jego upływem.
  3. Bieg terminu do odstąpienia umowy rozpoczyna się:
   • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
   • w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie przez Konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub częściach,
   • w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie przez Konsumenta pierwszej rzeczy,
   • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
  4. W celu identyfikacji transakcji oraz dokonania korekty księgowej związanej ze zwracanym towarem wskazane jest dostarczenie przez Klienta do siedziby sklepu internetowego STIG.PL dokumentu zakupu (faktury VAT lub paragonu).
  5. Zwrot rzeczy do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
  6. Zwracany towar Klient odsyła do Sprzedawcy na własny koszt.
  7. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
  8. Prawo odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb,
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne, abo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełniane świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
  9. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
 8. Gwarancje

  1. Podmiotem udzielającym gwarancję, zwanym dalej Gwarantem jest firma PHU Intermedia z siedzibą w Pankach przy ul. Częstochowskiej 66.
  2. Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna dołączona do zakupionego towaru.
  3. Jeśli w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do zakupionego towaru nie wskazano inaczej, na zakupiony towar Gwarant udziela gwarancji jakości na sprawne działanie towaru przez okres 24 miesięcy liczonych od daty sprzedaży. W pozostałych przypadkach towar podlega Gwarancji Producenta.
  4. Towar posiadający Gwarancję Producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym PHU Intermedia i powinien być serwisowany w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta w Karcie Gwarancyjnej dostarczonej z towarem.
  5. Obowiązkiem Gwaranta jest bezpłatne naprawienie wadliwego towaru lub wymiana na wolny od wad w zależności od decyzji Serwisu.
  6. Serwis Gwaranta rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od czasu dostarczenia przesyłki reklamacyjnej do siedziby Serwisu.
  7. Przesyłka reklamacyjna powinna zawierać:
   • wadliwy towar,
   • wypełniony Protokół Reklamacyjny (załączony Karty Gwarancyjnej produktu),
   • oryginał Karty Gwarancyjnej,
   • kopię dowodu zakupu.
  8. Brak któregokolwiek z wymienionych elementów przesyłki może spowodować wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji o taką ilość dni roboczych jaka upłynęła do czasu dosłania przez Klienta brakujących pozycji spośród wskazanych na ww wykazie.
  9. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania reklamacji przez Gwaranta może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
  10. Wysyłając sprzęt do naprawy gwarancyjnej, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki do Serwisu. W przypadku, gdy serwis Gwaranta potwierdzi zasadność reklamacji, naprawiony sprzęt odsyłany jest do Klienta na koszt Gwaranta. Jeżeli natomiast przysłany sprzęt nie zostanie zakwalifikowany do naprawy gwarancyjnej, Klient obciążony zostanie kosztami przesyłki powrotnej. W przypadku, gdy przysłany sprzęt nie wykaże żadnych wad, Klient dodatkowo obciążony zostanie kosztami pracy Serwisu w wysokości 15zł. W przypadku brak przesłanek kwalifikujących przesłany przez Klienta towar jako wadliwy, Serwis zobowiązuje się do przedstawienia Klientowi na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej szczegółowego uzasadnienia swojej decyzji.
  11. Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zaginione lub zniszczone w trakcie transportu przez niezależnego przewoźnika.
  12. Koszty przesyłek ustala Cennik Dostaw publikowany na stronie internetowej www.stig.pl.
  13. W żadnym przypadku Gwarant nie odpowiada za bezpośrednie skutki uszkodzenia, utratę przewidzianych dochodów, stratę czasu, bądź szkody które poniósł Nabywca urządzenia na skutek jego nieprawidłowego działania.
  14. Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w przedmiotach Klienta w wyniku wadliwego działania zakupionego towaru, jak również w przypadku próby jego kradzieży.
  15. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek ognia, wilgoci, wypadków drogowych, wandalizmu, próby kradzieży oraz niewłaściwego użytkowania.
  16. Gwarancja nie obejmuje zużycia elementów ruchomych takich jak: zębatki, przekładnie, przyciski, przewody, zawiasy itp.
  17. Producent oraz gwarant nie ponoszą odpowiedzialności za sposób przeprowadzania montażu oraz demontażu urządzenia. Gwarancja na powyższe usługi powinna być udzielona przez firmę montującą urządzenie
  18. Naruszenie plomb, samowolna naprawa lub naprawa wykonana przez osoby nieupoważnione jednoznacznie unieważnia gwarancję.
  19. Trzykrotna próba naprawy gwarancyjnej tego samego towaru uprawnia Klienta do wymiany urządzenia na wolne od wad.
  20. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
  21. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie:
   • po upływie okresu gwarancji
   • w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Gwaranta lub podmiot inny niż Gwarant
   • w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i wskazówkami Producenta
   • w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru
   • w przypadku uszkodzenia lub wady towaru powstałej na skutek szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej, w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru lub też zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiającym identyfikację towaru.
  22. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  23. Pozostałe nieujęte w Karcie Gwarancyjnej zasady gwarancji rozstrzyga Kodeks Cywilny.
  24. Adres, pod który należy wysyłać reklamacje: PHU Intermedia, Serwis STIG.PL, ul. Częstochowska 66, 42-140 Panki
  25. Kontakt z Serwisem: serwis@stig.pl, tel. +48 32 7500248
 9. Procedura reklamacji.

  1. Klient dostarcza do Serwisu przesyłkę na własny koszt oraz w opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zaginione lub zniszczone w trakcie transportu przez niezależnego przewoźnika.
  2. Dostarczenie towaru do Serwisu w ramach reklamacji jest bezwarunkowe, jednakże w celu identyfikacji w systemie reklamacyjnym Gwaranta konieczne jest dostarczenie wraz z reklamowanym towarem następujących dokumentów:
   • wypełniony Protokół Reklamacyjny (załączony Karty Gwarancyjnej produktu) jak również dostępny na stronie sklepu internetowego STIG.PL
   • oryginał Karty Gwarancyjnej
   • kopię dowodu zakupu
  3. Serwis weryfikuje nadesłany do reklamacji towar oraz rejestruje rozpoczęcie procedury reklamacyjnej we własnym systemie informatycznym nadając zgłoszeniu reklamacyjnemu unikalny numer RMA. Serwis zobowiązuje się do poinformowania Klienta o rozpoczęciu procedury reklamacyjnej oraz o nadanym numerze RMA, który od tej pory identyfikuje zgłoszenie reklamacyjne. Numer RMA służy do komunikacji pomiędzy Klientem a Serwisem w celu szybszej identyfikacji zgłoszenia reklamacyjnego.
  4. W ramach procedury reklamacyjnej zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdza, czy wada istniała w chwili przyjęcia reklamowanego towaru od Klienta i czy została skutecznie usunięta przed wydaniem Klientowi towaru po naprawie.
  5. Serwis rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od czasu dostarczenia przesyłki reklamacyjnej do siedziby Serwisu.
  6. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania reklamacji przez Gwaranta może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
  7. Jeżeli reklamowany towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki do Klienta pokrywa Serwis, w przeciwnym razie zwrot przesyłki realizowany jest na koszt Klienta.
  8. Wraz z odesłanym towarem Klient otrzymuje raport z czynności serwisowych i uzasadnieniem decyzji Serwisu podejmowanych na etapie obsługi reklamacji.
 10. Postanowienia końcowe.

  1. W kontaktach a Klientem PHU Intermedia korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, w tym między innymi e-mail, telefon, czat.
  2. PHU Intermedia ma prawo do powierzania realizacji zamówień osobie trzeciej jako podwykonawcy.
  3. PHU Intermedia informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
  4. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  5. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), PHU Intermedia nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą elektronicznego formularza na stronie internetowej sklepu STIG.PL.
  6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002,144,1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych sklepu STIG.PL jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
  7. Korzystanie ze sklepu internetowego STIG.PL możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:
   • Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą Active X, obsługą appletów Javy, Java Script i cookies lub Mozilla Firefoc w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, Java Script i cookies
   • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pixeli
   • W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwierania plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.
  8. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej STIG.PL.
  9. Regulamin sklepu internetowego STIG.PL nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych Praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).